پنجشیر

  • حمایت قهرمان تاجیک MMA از مقاومت مردم پنجشیر

    سمندر مُرادوف ?? مبارزه تاجیکستانی شاغل در سازمان AMC Fight Nights پس از پیروزی در مبارزه اخیرش و تصاحب کمربند قهرمانی با پوشیدن تیشرتی که منقش به تصویر احمد شاه مسعود و فرزندش احمد مسعود بود از جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر حمایت کرد.

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز